Skoči na vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe: ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
Med hmeljniki 2, SI - 1000 Ljubljana

Telefon: 01/420 17 00

E-pošta: info@zale.si

Spletna stran: www.zale.si

Odgovorna oseba: direktor družbe mag. Robert Martinčič

Odgovorna uradna oseba za katalog: mag. Robert Martinčič

Datum prve objave kataloga: 1. 7. 2004

Datum zadnje spremembe: 16. 2. 2018

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: www.zale.si

Odgovorna oseba za odnose z javnostmi: Mojca Hucman, 01/420-17-19, info@zale.si

Druge oblike kataloga

V tiskani obliki: Na zgornjem naslovu lahko katalog v tiskani obliki naročite preko e-pošte info@zale.si

Na elektronskem mediju: Katalog lahko poleg dostopa na spletnem naslovu www.zale.si naročite tudi na elektronskem mediju (CD) preko e-pošte info@zale.si

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:

2. a) Organigram in podatki o organizaciji organa, ki obsega:

ŽALE, d.o.o. pogrebne in pokopališke dejavnosti izvaja na osemnajstih pokopališčih na območju Mestne občine Ljubljana.

Družba izvaja pogrebno in pokopališko dejavnost kot glavno dejavnost (šifra SKD 96.030), poleg tega pa še druge dejavnosti, ki so vpisane v sodni register in so namenjene celoviti ponudbi storitev in zagotavljajo boljše izkoriščanje sredstev osnovne dejavnosti.

Organizacijska področja:
Vodja splošne in tržne dejavnosti: Mojca Hucman
Vodja sprejemne pisarne: Domen Kokalj

Uradne ure: Delovni čas

2. b) Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja:

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

mag. Robert Martinčič, direktor družbe
ŽALE, d.o.o., Med Hmeljniki 2, Ljubljana
Telefon: 01/420-17-19
E-pošta: tajnistvo@zale.si

2. c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja družbe

Državni predpisi

Seznam predpisov:

OPOZORILO: Za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, družba ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

Akti družbe:

OPOZORILO: Za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, družba ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Povezave na registre predpisov:

 

2. č) Seznam predlogov predpisov:

Družba z navedenimi trenutno ne razpolaga.

2. d) Seznam strateških, programskih, idr. dokumentov po vsebinskih sklopih:

Dostop do drugih podatkov

http://www.zale.si/sl/

2. e) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov:

Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji na področju javnih naročil.

Po pooblastilu javnega podjetja sodeluje JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., v postopku sodne izvršbe v skladu z zakonodajo s področja izvršbe in zavarovanja.

Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem upravnem postopku.

Družba postopa tudi na podlagi Zakona o medijih.

2. f) Seznam javnih evidenc, ki jih opravlja organ:

Seznam javnih evidenc:

Družba ne upravlja javnih evidenc.

2. g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Na podlagi 26. člena ZVOP-1 se katalog zbirke osebnih podatkov z opisom nahaja na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

Metapodatkovni opis

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri družbi

Splošne informacije o dostopu do IJZ

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Splošne informacije o dostopu do IJZ

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do IJZ

Priprava kataloga IJZ izhaja iz dejstva, da morajo uporabniki, da bi lažje uresničili svoje pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, imeti jasen vpogled v organizacijo in njeno delovno področje, z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje.

Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje prednost elektronski objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice omogočati tudi izpis v fizični obliki. Elektronski katalog IJZ omogoča tudi prednost neposredne povezave na posamezne dokumente, kar uporabnikom omogoča enostaven in učinkovit dostop do posameznih IJZ, organizacije pa razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih informacij po katalogu.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ najdete na spletnem naslovu Informacijski pooblaščenec.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe je dosegljiv na spletnih straneh pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18.

Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Podatki iz postopkov javnih naročil