Skoči na vsebino

Varstvo podatkov

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic.

Na Žalah se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Žale kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogočajo, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.

Za varstvo osebnih podatkov so odgovorne ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, davčna številka SI: 39470628, matična številka: 5015669000.

Žale pridobivajo osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov jih neposredno posredujejo stranke. Žale osebne podatke hranijo in varujejo, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Na Žalah se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag.

Žale zbranih osebnih podatkov ne prenašajo oz. ne posredujejo v tretje države.

Oseba odgovorna za varstvo podatkov

Oseba odgovorna za varstvo podatkov (skrbnik osebnih podatkov) je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@zale.si.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

V okviru opravljanja svoje dejavnosti na Žalah zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: o najemnikih grobov ter kupcih naših storitev: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko in elektronski naslov, datum rojstva, vrsta in količina ter cena kupljenega blaga oziroma storitve; o pokojnikih: priimek in ime, datum in kraj rojstva, datum in kraj smrti, naslov bivališča, vzrok smrti, osebni dokument, zdravniško potrdilo o vzroku smrti, ki ga izda mrliški preglednik, datum pokopa, lokacija groba in način pokopa in sicer zaporedna številka ter v posameznih primerih prepoved objave priimka in imena pokojnika, datuma pokopa in načina pokopa. Prav tako zbiramo in obdelujemo slike obiskovalcev na pokopališkem prostoru ter posnetke telefonskih pogovorov na določenih telefonskih številkah.

Žale vodijo katalog zbirk osebnih podatkov, iz katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev 

Žale obdelujejo zbrane osebne podatke za namene izvajanja zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter skladno z drugo zakonodajo.

2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi soglasja stranke

Obdelava osebnih podatkov temelji tudi na konkretnem soglasju posameznika, ki Žalam omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v soglasju, in sicer za namen neposrednega obveščanja o ponudbi svojih storitev in blaga. 

V primeru, da posameznik ne poda soglasja, bodo Žale takšnega posameznika obveščala le na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti). 

Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo soglasja. Podaja soglasja je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da ga ne želi podati oz. ga kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Preklic soglasja posameznika

Soglasje je dano za namen opredeljen v soglasju in velja do preklica. Ko posameznik prekliče svoje soglasje, Žale njegovih podatkov za ta namen, za katerega je podal soglasje, ne bodo več uporabljale. 

Če želi posameznik preklicati soglasje, to lahko stori tako, da preklic pošlje na Žale prek spleta na dpo@zale.si ali v pisni obliki na naslov podjetja. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi soglasja pred njegovim preklicem. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pogodbeni obdelovalcev Žal, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb ter sporazumov o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov. 

Žale osebne podatke posredujejo tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo ali uničijo.

Pravice strank

Žale zagotavljajo posameznikom, katerih osebne podatke obdelujejo, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

  • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
  • pravice do popravka, da Žale brez nepotrebnega odlašanja popravijo netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravice do izbrisa, da Žale brez nepotrebnega odlašanja izbrišejo osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon. 
  • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Žalam omogočajo preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Žale osebnih podatkov ne potrebujejo več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Žale morajo pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika. 

Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik, pisno zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte na dpo@zale.si

Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Žale so dolžne na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu. 

Žale morajo zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Žale (1) zaračunajo razumno pristojbino, pri čemer upoštevajo administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrnejo ukrepanje v zvezi z zahtevo. 

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe na Žalah vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Žale so dolžne o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh.  

Zoper molk upravljavca (če torej Žale posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovorijo v roku 1 meseca), lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.  

Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca. 

Uporaba spletne strani

Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji, piškotki. Najdete jih na http://www.zale.si/.

Drugo

Žale si pridružujejo pravico do sprememb ali dopolnitev teh splošnih informacij zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Posodobljene informacije so vedno na voljo na naših spletnih straneh.
Podrobnejše informacije lahko pridobite tudi pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu dpo@zale.si

Ljubljana, maj 2018