Skoči na vsebino

Pravila ravnanja na pokopališču

Šopek rumenih vrtnic na grobu.

Za pravilno in prijazno uporabo pokopališč smo zbrali 10 zlatih pravil obnašanja na njih.

Pravila obnašanja veljajo za vse, tako obiskovalce pokopališč kot najemnike grobov, pa tudi nas kot upravljavce pokopališč. Omejitve in prepovedi izhajajo iz uradnih dokumentov, kot sta Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana in vladni uredbi o vodovarstvenih območjih. Nas pa vodi tudi Etični kodeks pogrebne in pokopališke dejavnosti.

10 PRAVIL OBNAŠANJA IN RAVNANJA NA POKOPALIŠČU

 1. Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci del se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih. Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
 2. Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci del so dolžni pokazati spoštljiv odnos do udeležencev pogrebne svečanosti. Ta ima prednost pred vsemi drugimi deli na pokopališču. Če se v bližini odvija pogreb, moramo z deli začasno prekiniti. Ob srečanju s pogrebnim sprevodom se spoštljivo umaknemo.  
 3. Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, lahko obiskujemo samo v času, ko je pokopališče odprto.
 4. Psov in drugih živali ne smemo voditi na pokopališče. Izjema so psi pomočniki (npr. psi pomočniki slepih in slabovidnih), službeni psi policije in psi reševalne enote.
 5. Po pokopališču se ne smemo voziti s kolesi ali vozili, razen, ko soglasje za to izda upravljavec pokopališča. Izjema so tudi vozila reševalnih služb in policije.  
 6. Na pokopališčih moramo za opravljanje kamnoseških, kovino-strugarskih, kovino-tiskarskih in drugih podobnih del pridobiti soglasje upravljalca pokopališča. Tovrstnih del tudi ne smemo opravljati v času zaprtja pokopališča, v bližini (50 m) od groba in pogrebne svečanosti, ob nedeljah in praznikih ter med 28. oktobrom in 5. novembrom. Upravljalcu pokopališča moramo tudi priglasiti druga dela, kot so klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve. Okolico izvajanja del moramo počistiti takoj po končanih delih, sicer to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
 7. Pri izvajanju del je treba zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov (več o tem).
 8. Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba – nasada in nagrobnih obeležij – ter skrbeti za vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi. Zaradi lege nekaterih pokopališč na vodovarstvenih območjih na njih veljajo tudi omejitve pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev in gnojil.
 9. Pokopališča so tudi zaščitena iz hortikulturnega vidika. Za vsako sekanje, žaganje, obrezovanje ali odstranjevanje dreves ter saditev dreves in grmičevja, ki zrastejo več kot meter in pol, je zato treba pridobiti soglasje upravljavca pokopališča.
 10. Pravilno moramo ločevati odpadke in jih odlagati glede na namen zabojnika oz. glede na označbe na zabojnikih.
  Odpadne nagrobne sveče: rdeč zabojnik
  Razgradljivi odpadki: zelen zabojnik
  Preostanek odpadkov oz. plastika in embalaža: rumen zabojnik
  Zemlja, pesek, kamnoseški odpadki in veliki rastlinski odpadki: 7m3 kovinski zabojnik ali drug, s strani upravljavca določen  prostor.