Skoči na vsebino

Soglasje / priglasitev del na grobu

Slika podpisovanja pogodbe.

Vsi si želimo, da bi bila naša pokopališča urejena, čista in lepa ter da je naša kulturna dediščina na njih zaščitena. Dogajanje na njih nadziramo s pomočjo sistema soglasij, ki jih morate pridobiti za kamnoseška in nekatera vrtnarska dela.

Za zagotavljanje urejenosti in zaščite kulturne dediščine smo uvedli učinkovit sistem izdaje soglasij in nadzor izvedbe del na grobovih. Pri tem sodelujemo z ljubljansko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je vsako pokopališče tudi spomeniško-varstveno zaščiteno. Tako ohranjamo ambientalno in arhitektonsko celovitost pokopališča, umetniški in kulturno zgodovinski pomen posameznih grobnih prostorov ter zasebno lastnino najemnikov grobov.

Vsi naši postopki so v skladu s standardom kakovosti ISO 9001:2015 vnaprej določeni ter pisno in slikovno dokumentirani.

VLOGA ZA KAMNOSEŠKA DELA

Najemnik oziroma njegov pooblaščenec mora pred začetkom del izpolniti vlogo za pridobitev soglasja za izvajanje kamnoseških del in prevoz materiala z ročnimi vozički za naslednja kamnoseška dela:

  • postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic
  • vsakim drug poseg v prostor na pokopališču

Izvajalci lahko z deli začnejo šele po pridobitvi našega soglasja.

Izvajalci so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti termine izvajanja drugih del na območju pokopališča, na primer klesanje in barvanje črk ali čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij.

Kako izpolnite in oddate obrazec?

Obrazec lahko izpolnite osebno v naši informacijski pisarni. Pri tem morate imeti osebni dokument s fotografijo, izdan pri upravnem organu. Če ne morete biti fizično prisotni, mora vaš podpis na obrazcu overiti notar ali upravni organ. Prenesete ga lahko tudi na zgornji povezavi in nam ga pošljete po elektronski pošti info@zale.si z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Naročnik del je vedno lahko le najemnik grobnega prostora. Namesto najemnika lahko obrazec izpolni tudi najemnikov pooblaščenec, ki pa mora v ta namen priložiti najemnikovo pisno pooblastilo ter najemnikov in svoj dokument s fotografijo, ki ga je izdal upravni organ.

Poleg najemnika mora obrazec podpisati in žigosati tudi odgovorna oseba družbe, ki bo dela izvajala. Če bo dela izvajal najemnik sam, zadostuje podpis najemnika, vendar mora kasneje dela tudi dejansko opraviti najemnik sam ali pa tista fizična oseba, ki jo je naročnik kot izvajalca navedel na obrazcu.

Katere podatke mora vključevati vloga?

Na obrazcu izpolnite podatke o lokaciji grobnega prostora, o najemniku grobnega prostora in o izvajalcu del ter označite, katera dela se bodo izvajala. V primeru postavitve novih nagrobnih obeležij priložite še skico ali jo narišite na hrbtni strani obrazca.

Mi bomo nato v roku treh dni izdali dovoljenje za izvršitev kamnoseških del in prevoz materiala z ročnimi vozički. Ta rok pa se podaljša v primeru, ko je na grobnem prostoru sneg, saj moramo pred odobritvijo ugotoviti dejansko stanje. V dovoljenju je navedeno tudi, pod katerimi pogoji so dela dovoljena (kdo in kdaj lahko dela, kam se odlagajo odpadki, itd.).

Kaj je pavšalni odškodninski zahtevek?

Pavšalni odškodninski zahtevek, ki ga plačate ob vlogi za soglasje, krije stroške izdaje dovoljenja, fizičnega nadzora pred pričetkom del, med izvajanjem del in po končanih delih, slikovnega dokumentiranja stanja pred pričetkom del in po končanih delih ter odstranitev odpadlega materiala iz velikih zabojnikov ali drugih namenskih prostorov v zbirni center oz. odlagališče za odpadke. Višina pavšalnega zahtevka je izračunana na podlagi načela pravičnosti: za manjše grobove in manjša dela plačate manj, za večje grobove in obsežnejša dela pa več.

Izvedba del brez soglasja ali v nasprotju z njim

Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča, mu inšpektor Inšpektorata Mestne uprave MOL z odločbo odredi prepoved izvajanja del.

Če najemnik tovrstna dela opravlja v nasprotju s soglasjem, pa mu inšpektor MOL z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.

PRIGLASITEV VRTNARSKIH DEL

Obrezovanje vej in sekanje dreves ter odstranjevanje dreves

Pokopališča so javne, zelene površine posebne kulturne vrednosti – območja kulturne dediščine in prvine javnega zelenja. Zato nam morate tudi vrtnarske storitve priglasiti, preden začnete z njihovim izvajanjem.

Na grobovih brez našega dovoljenja ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja, ki zrastejo več kot 1,5 m visoko. Tudi za sekanje, žaganje, obrezovanje ali odstranjevanje drevja morate v skladu z Odlokom o pokopališkem redu pridobiti naše soglasje. Če fizična ali pravna oseba ravna v nasprotju s tem, stori prekršek, ki se kaznuje z globo.

Pokopališče predstavlja kulturno-zgodovinsko spomeniško območje in območje oblikovane narave in je vpisano v Zbirni register pri Upravi za kulturno dediščino. Na njem velja še posebej strog varstveni režim, ki določa varovanje naravovarstvenih vrednot oblikovane narave. Zato tovrstno kaznivo dejanje prijavimo tudi policiji.