Skoči na vsebino

Varstvo kulturne dediščine

Detajl iz pokopališča Žale.

Pokopališče Žale so med najlepšimi evropskimi pokopališči in pomembna slovenska in evropska kulturna dediščina. Veliko pozornosti namenjamo njegovemu ohranjanju.

Pokopališče Žale in Plečnikove Žale sta evidentirani območji kulturne dediščine in vpisani v Register nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo RS. Zaradi tega sta spomeniškovarstveno zaščiteni območji. Poleg tega so Plečnikove Žale kulturni spomenik državnega pomena, nosijo pa tudi znak Evropska dediščina iz medvladne iniciative in s tem spadajo med spomenike evropskega pomena. Plečnikove Žale so vpisane tudi na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine UNESCO.

Kulturni spomenik državnega pomena so tudi posamezni grobovi na pokopališčih Žale, Štepanja vas in Vič.

Tudi Prostorski plan Mestne občine Ljubljana določa, da so pokopališča javne zelene površine posebne kulturne vrednosti – kot območja kulturne dediščine in kot prvine javnega zelenja.

Varovanje celovitosti pokopališča in posameznih grobov

Vsa pokopališča na območju MOL so varovane enote kulturne dediščine ali pa vključena v sklope varovanih enot kulturne dediščine, ki so vpisani v register nepremične kulturne dediščine in obravnavani v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine MOL.

Vsako pokopališče je zato spomeniško varstveno zaščiteno in velja na njem poseben varstveni režim. Ta zagotavlja varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališč, umetniški in kulturno-zgodovinski pomen posameznih grobov ter zasebno lastnino najemnikov grobov. Pri nadzoru nad posegi na pokopališčih uporabljamo sistem pridobivanja soglasij za kamnoseška in vrtnarska dela in nadziramo njihovo izvedbo. Pri tem sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Združenje kulturno pomembnih evropskih pokopališč (ASCE)

Aktivno sodelujemo v Združenju kulturno pomembnih evropskih pokopališč (Association of Significant Cemeteries in Europe – ASCE) že od njegovega nastanka leta 2001.

V okviru združenja se skupaj z ostalimi člani trudimo za ozaveščanje o kulturni, zgodovinski in umetnostni dediščini pokopališč, izmenjujemo izkušnje na področju ohranjanja in promocije pokopališč, tudi s turističnega vidika, in spodbujamo uporabo novih tehnologij. Združenje se pri regionalnih, nacionalnih in evropskih institucijah tudi zavzema za povečanje sredstev, namenjenim pokopališčem, člani pa tudi spodbujamo univerze k zgodovinskemu, umetnostnemu in antropološkemu raziskovanju.

Dnevi dediščine evropskih pokopališč

Skozi dneve dediščine evropskih pokopališč, ki jih organizirajo članice združenja ASCE, tudi v Sloveniji uresničujemo poslanstvo promocije kulturno-zgodovinske dediščine. Na enih od njih smo na primer organizirali brezplačna vodenja po znamenitostih pokopališča Žale, ki so zaradi velikega zanimanja ostala del naše ponudbe in jih organiziramo vsako leto.

Knjiga Ljubljanske Žale – vodnik po pokopališču

Sodelovali smo pri nastajanju in izdaji knjige Ljubljanske Žale – vodnik po pokopališču avtorice Milene Piškur. Knjiga povzema zgodovino pokopališča, predvsem pa predstavlja pomembnejše pokojnike in njihove nagrobnike. Kupite jo lahko v Plečnikovi cvetličarni.