Skoči na vsebino

Politika vodenja in delovanja podjetja

Cilj vseh delavcev, zaposlenih v podjetju ŽALE, d.o.o., je opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav v skladu s sprejetimi standardi in normativi.

Glede na posebnost naše dejavnosti moramo posebno pozornost posvetiti spoštovanju tako pokojnikov kakor njihovih svojcev; pri delu s strankami je  potrebno upoštevati, da je akt pokopavanja človeka dejanje z velikimi čustvenimi posledicami.

Naloga vseh zaposlenih v podjetju je zagotavljanje in stalno izboljševanje kakovosti naših storitev, odnosa do strank ter obvladovanja celotnega procesa poslovanja. Prilagodljivost je naša vrednota, odločanje na osnovi dejstev pa načelo.

V vsakem trenutku moramo pri izvajanju naše dejavnosti posvečati največjo pozornost ohranitvi naravnega človekovega okolja in območij oblikovane narave kot prvin javnega zelenja. Značilno je tudi, da na področje pokopališč prihaja dnevno veliko število obiskovalcev in da je naša naloga, da na ustrezen način poskrbimo, da tudi oni delujejo okolju prijazno. V podjetju delujemo preventivno in stremimo k izboljševanju v smislu zmanjševanja vplivov na okolje in vključevanju pokopališč kot parkovnih prostorov v zeleni sistem mesta Ljubljane.


Veliko pozornost moramo posvečati tudi varovanju pokopališč kot kulturno zgodovinskih spomeniških območij, na katerih varujemo tako ambientalno in arhitektonsko celovitost pokopališč kot tudi umetniški in kulturno zgodovinski pomen posameznih grobov. Naša pokopališča so dejansko muzeji na prostem, vpisana v register nepremične kulturne dediščine. Na njih se nahajajo posamezna območja ali grobovi, ki so spomeniki lokalnega in državnega pomena. Plečnikove Žale – Vrt vseh svetih pa ima kot edini tovrsten objekt v Evropi Znak evropska dediščina iz medvladne iniciative.

Zavedamo se, da je usposobljenost vsakega zaposlenega predpogoj za doseganje in vzdrževanje zahtevane kakovosti, zato se stalno izobražujemo in nadgrajujemo svoja znanja ter medsebojne odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju, nesebični pomoči, sodelovanju, dogovarjanju in spoznanju, da lahko naše cilje dosežemo samo s skupnimi močmi.

Doba informatike je posegla tudi v pogrebno in pokopališko dejavnost, cvetličarstvo, vrtnarstvo in kamnoseštvo, zato to upoštevamo pri uvajanju novosti v našem delu. Vsi podatki, ki jih zbiramo, obdelujemo ter hranimo zaradi svojih dejavnosti so ustrezno varovani. Ob tem skrbimo za ustrezne informacijske storitve, ki našim strankam, obiskovalcem ter zaposlenim omogočajo dostop do vseh podatkov, ki jih potrebujejo.

Vsi zaposleni imamo zdravje za vrednoto, zato skrbimo za varno in zdravo delo na delovnem mestu, pri tem pa, tam kjer je to potrebno, uporabljamo ustrezno osebno varovalno opremo, s ciljem ohranjanja zdravja. Pri svojem delu delujemo samozaščitno in s tem, ko varujemo sebe, varujemo tudi sodelavce in uporabnike naših storitev.

Delavci smo ponosni, da smo lahko zaposleni v javnem podjetju in da, poleg tržne dejavnosti, opravljamo javno službo, ki je pomembna za vse občane Ljubljane in druge uporabnike naših storitev.

Zavedamo se pomembnosti usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja,  zato težimo k ustvarjanju za to ugodnih pogojev, saj le medsebojna usklajenost pripomore k zdravju in zadovoljstvu slehernega zaposlenega. Hkrati pa, skozi skrb za zaposlene, in pridobljen polni certifikat Družini prijazno podjetje, podjetje odraža svojo družbeno odgovornost.

marec 2021                                                                             

mag. Robert Martinčič                                                               

direktor družbe

 

SIQ Certifikati

Certifikati in partnerji